‘ஆக்ஸ்லி ரோடு வீடு இடிப்பு நிகழாமல் போகலாம்’

எண் 38 ஆக்ஸ்லி ரோடு முகவரி யில் உள்ள முன்னாள் பிரதமர் அமரர் லீ குவான் இயூவின் வீடு இடிபடாமல் அப்படியே இருக்கக் கூடும் என்பதையே அவருடைய கடைசி உயில் ஏற்றுக்கொள்வது டன் அங்கீகரிக்கிறது என்று சட்ட, நிதி மூத்த துணை அமைச் சர் இந்திராணி ராஜா கருத்து தெரி வித்தார். அந்த உயிலில் எண் 38 ஆக்ஸ்லி ரோடு வீட்டை இடிப்பதன் தொடர்பிலான ஒரு ஷரத்து இருக் கிறது. அந்த வீட்டை இடிப்பது மட்டுமே ஒரே வழி என்று அந்த ஷரத்து தெரிவிக்கவில்லை என் பதை நேற்று ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார். பிரதமர் லீ சியன் லூங் அவ ருடைய தம்பியான லீ சியன் யாங், சகோதரியான டாக்டர் லீ வெய் லிங் ஆகிய மூவருக்கும் இடையில் அந்த வீட்டை இடிக்க வேண்டுமா, வேண்டாமா என்பதன் தொடர்பில் கருத்து வேறுபாடு இருந்து வரு கிறது. கடைசி உயிலில் இடம்பெற்று உள்ள வீடு இடிப்பு ஷரத்தில் இரண்டு பகுதிகள் இருப்பதாக குமாரி இந்திராணி ராஜா குறிப்பிட் டார்.

முதலாவது பகுதி, அந்த வீட்டை இடித்துவிடுவது என்ற திரு லீ குவான் இயூ, திருமதி லீ குவான் இயூ ஆகிய இருவரின் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. அதே நேரத்தில் பல்வேறு கார ணங்களுக்காக அந்த வீடு இடிக் கப்படாமலேயே இருக்கக்கூடும் என்பதை இரண்டாவது பகுதி அங்கீகரிக்கிறது என்று குமாரி இந்திராணி ராஜா தெரிவித்து உள்ளார்.