இர்ஷாத்துடன் இர்ஷாத் - ஒரு நேர்காணல்

இர்ஷாத்துடன் இர்ஷாத் புதிய நியமன நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முஹம்மது இர்ஷாத்துடன் தமிழ் முரசு செய்தியாளர் இர்ஷாத் முஹம்மது சிறப்பு நேர்காணல்...  இதன் விரிவான செய்தியை இவ்வார ஞாயிறு முரசில் படியுங்கள்.

 

 

 

 

Loading...
Load next