‘ஒன்றே முக்கால் அடி யிலே உலகம் தன்னைக் கவருமாம்’ என்று பெருமையாகக் கூறப்படும் திருக்குறளில் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் தேவையான கருத்துகள் பொதிந்துள்ளன. ...
இர்ஷாத் முஹம்மது சிங்கப்பூரின் இருநூற்றாண்டு நிறைவை அனுசரிக்கும் வகையில் சிங்கப்பூரில் தமிழுக்கும் தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் பங்காற்றியுள்ள 200 ...