' சிங்கப்பூரில் பணிபுரியும் மலேசியர்கள் 14 நாட்களுக்குத் தனிமைப்படுத்தப்படமாட்டார்கள்; ஆனால்...'

நாடு திரும்ப திட்டமிடும் சிங்கப்பூரில் பணிபுரியும் மலேசியர்கள் 14 நாட்களுக்குத் தனிமைப்படுத்தப்படமாட்டார்கள் என்று மலேசிய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. ஆன