தேசிய வாசிப்பு இயக்கம் தொடக்கம்

சிங்கப்பூரில் புத்தகங்களை வாசிப் பதில் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் விதமாக தேசிய நூலக வாரியம் வாசிப்பு இயக்கம் ஒன்றை நேற்று தொடங்கியுள்ளது. அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தொடரும் இந்த இயக்கம் நேர மின்மை காரணமாக வாசிக்கத் தவிக்கும் அலுவலக ஊழியர் களுக்கு அவர்கள் பணிபுரியும் இடங்களிலும் முதியவர் பயன் பெறும் வகையில் சமூக இடங் களிலும் புத்தகங்களைக் கொண்டு செல்லும். இதை நேற்றுத் தொடங்கி வைத்த தொடர்பு, தகவல் அமைச்சர் யாக்கூப் இப்ராகிம் பொதுமக்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து, பலதரப்பட்ட அதிக புத்தகங்களை வாசிப்போம் என்ற இயக்கத்தையும் தேசிய வாசிப்பு நாளை இலக்காகக் கொண்டு நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.