நகல்

பள்ளிக் கட்டணத்தைக் கட்டத் தவறினால் தொடக்கப்பள்ளி இறுதியாண்டுத் தேர்வு (எஸ்எல்இ) முடிவின் அசலை மாணவருக்குக் கொடுக்காமல் இருப்பது நீண்டகாலமாக இருந்து ...