ரத்த

சிங்கப்பூரில் பலவகையான பிரிவுகளில் உள்ள ரத்த கையிருப்பு குறைந்துள்ளது. 3,000க்கும் அதிகமாக பல்வேறு ரத்தப் பிரிவினரைச் சேர்ந்த ரத்த நன்கொடையாளர்கள் ...