வேலையிடப் பாதுகாப்பு

பொருள் சேமிப்புக் கிடங்கு ஒன்றில் அடுக்கி வைக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சரக்குகள் சரிந்து விழுந்ததில் வெளிநாட்டு ஊழியர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். பிளாஸ்டிக் ...