U-Save Rebate

வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீடுகளில் வசிக்கும் 930,000 குடும்பங்கள் பொருள், சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) பற்றுச் சீட்டுகளை இந்த மாதம் பெறும். தங்கியிருக்கும் ...