வெந்நீர் ஊற்று

செம்பவாங் வெந்நீர் ஊற்றுப் பூங்கா $4.3 மில்லியன் செலவில் 1.1 ஹெக்டர் நிலப்பரப்பில் மறுஉருவாக்கம் செய்யப்பட்டு, பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு இன்று முதல்...