காட்டுப் பன்றி

கம்போங் புக்கிட் நியாமுக்குக்கு அருகில் உள்ள செம்பனைத் தோட்டத்துக்குள் காட்டுப் பன்றி ஒன்றை விழுங்கிய 20 அடி நீள மலைப்பாம்பு பிடிபட்டது. படம்: தி ஸ்டார்

கம்போங் புக்கிட் நியாமுக்குக்கு அருகில் உள்ள செம்பனைத் தோட்டத்துக்குள் காட்டுப் பன்றி ஒன்றை விழுங்கிய 20 அடி நீள மலைப்பாம்பு பிடிபட்டது. படம்: தி ஸ்டார்

காட்டுப் பன்றியை விழுங்கிய 20 அடி நீள மலைப்பாம்பு

மலேசியாவின் கம்போங் புக்கிட் நியாமுக்குக்கு அருகில் உள்ள செம்பனைத் தோட்டத்துக்குள் காட்டுப் பன்றி ஒன்றை விழுங்கிய 20 அடி நீள மலைப்பாம்பு பிடிபட்டது...