சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை

சுவா சூ காங்கில் உள்ள லோரோங் செமாங்காவில் உள்ள திறந்தவெளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த மரக்கழிவில் தீ மூண்டது. படம்: சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை ஃபேஸ்புக்

சுவா சூ காங்கில் உள்ள லோரோங் செமாங்காவில் உள்ள திறந்தவெளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த மரக்கழிவில் தீ மூண்டது. படம்: சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை ஃபேஸ்புக்

15 மணி நேரம் நீடித்த சுவா சூ காங் தீ

ஒரு காற்பந்துத் திடல் அளவில் உள்ள திறந்தவெளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த மரக்கழிவில்  இன்று (பிப்ரவரி) தீ மூண்டதில் அதன் பிழம்பு நான்கு மாடி...