அறிகுறி

வெளிநாடுகளிலிருந்து கடந்த 18 முதல் 20 ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் சிங்கப்பூருக்குள் வந்த பத்தில் 9 பேர், எல்லை சோதனைச் சாவடிகளைக் கடக்கும்போது அவர்களுக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுக்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை என்று சுகாதார அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது. படம்: இபிஏ

வெளிநாடுகளிலிருந்து கடந்த 18 முதல் 20 ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் சிங்கப்பூருக்குள் வந்த பத்தில் 9 பேர், எல்லை சோதனைச் சாவடிகளைக் கடக்கும்போது அவர்களுக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுக்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை என்று சுகாதார அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது. படம்: இபிஏ

'சிங்கப்பூருக்குள் வரும்போது 90 விழுக்காட்டினருக்கு அறிகுறிகள் தென்படவில்லை'

வெளிநாடுகளிலிருந்து கடந்த 18 முதல் 20 ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் சிங்கப்பூருக்குள் வந்த பத்தில் 9 பேர், எல்லை சோதனைச் சாவடிகளைக் கடக்கும்போது...