தர்மன் சண்முகரத்னம்

ஒவ்வொரு சிங்கப்பூர் ஊழியரும் மேம்பட்ட திறன், சம்பளம் என்ற அம்சங்களின் அடிப்படையில் ஒரு ‘நகரும் படிக்கட்டு’ மேல் இருக்க வேண்டும் என்று மூத்த அமைச்சர் தர்மன் சண்முகரத்னம் கூறியுள்ளார். படம்: மக்கள் செயல் கட்சி

ஒவ்வொரு சிங்கப்பூர் ஊழியரும் மேம்பட்ட திறன், சம்பளம் என்ற அம்சங்களின் அடிப்படையில் ஒரு ‘நகரும் படிக்கட்டு’ மேல் இருக்க வேண்டும் என்று மூத்த அமைச்சர் தர்மன் சண்முகரத்னம் கூறியுள்ளார். படம்: மக்கள் செயல் கட்சி

மூத்த அமைச்சர் தர்மன்: ஆற்றலும் வருமானமும் தொடர்ந்து உயரவேண்டும்

ஒவ்வொரு சிங்கப்பூர் ஊழியரும் மேம்பட்ட திறன், சம்பளம் என்ற அம்சங்களின் அடிப்படையில் ஒரு ‘நகரும் படிக்கட்டு’ மேல் இருக்க வேண்டும் என்று...

 நடுத்தர வயது, முதிர்ச்சியடைந்த சிங்கப்பூர் ஊழியர்களுக்கு உதவ  ஒருங்கிணைந்த முயற்சி தேவைப்படுவதாக திரு தர்மன் சொன்னார். படம்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

நடுத்தர வயது, முதிர்ச்சியடைந்த சிங்கப்பூர் ஊழியர்களுக்கு உதவ  ஒருங்கிணைந்த முயற்சி தேவைப்படுவதாக திரு தர்மன் சொன்னார். படம்: தொடர்பு, தகவல் அமைச்சு

நடுத்தர வயது, மூத்த ஊழியர்களைப் பணிக்கு அமர்த்தும் முதலாளிகளுக்கு ஆதரவு

நடுத்தர வயது மற்றும் மூத்த சிங்கப்பூரர்களை வேலைக்கு அமர்த்தும் முதலாளிகள், அரசாங்கத்திடமிருந்து கூடுதல் ஆதரவைப் பெறுவர் என்று மூத்த அமைச்சர் தர்மன்...

நீங்கள் வேலை வாய்ப்பைத் தேடுகிறீர்களா?