வழிபாட்டுத் தலங்கள்

வழிபாட்டுத் தலங்களில் அதிகமான சமய நடவடிக்கைகளைப் படிப்படியாகத் தொடங்க அனுமதி அளிக்கப்படும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வழிபாட்டுத் தலங்களில் அதிகமான சமய நடவடிக்கைகளைப் படிப்படியாகத் தொடங்க அனுமதி அளிக்கப்படும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரில் சமய நடவடிக்கைகள் தொடங்க அனுமதி

வழிபாட்டுத் தலங்களில் அதிகமான சமய நடவடிக்கைகளைப் படிப்படியாகத் தொடங்க அனுமதி அளிக்கப்படும். உடலளவிலான நெருக்கத்தைக் குறைக்கும் விதமாக தேவையான...