இனப்பெருக்கம்

அடிக்கடி கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் அல்லது கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்கள் அதிகமாக உள்ள வீடுகளுக்கு  அதிக அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் (என்இஏ) எச்சரித்துள்ளது.  படம்: என்இஏ

அடிக்கடி கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் அல்லது கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்கள் அதிகமாக உள்ள வீடுகளுக்கு  அதிக அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் (என்இஏ) எச்சரித்துள்ளது.  படம்: என்இஏ

அதிகரிக்கும் டெங்கி பாதிப்பு; கொசு இனப் பெருக்கமுள்ள வீடுகளுக்கு கூடுதல் அபராதம்

அடிக்கடி கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் அல்லது கொசு இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்கள் அதிகமாக உள்ள வீடுகளுக்கு  அதிக அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று...