எஸ்பிஎச்

சிங்கப்பூர் பிரஸ் ஹோல்டிங்ஸ், (எஸ்பிஹெச்) ஆசிய ஊடக விருது நிகழ்ச்சியில் நான்கு பிரிவுகளில் எட்டு விருதுகளை வென்றுள்ளது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூர் பிரஸ் ஹோல்டிங்ஸ், (எஸ்பிஹெச்) ஆசிய ஊடக விருது நிகழ்ச்சியில் நான்கு பிரிவுகளில் எட்டு விருதுகளை வென்றுள்ளது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

எஸ்பிஹெச்சுக்கு ஆசிய ஊடக விருது நிகழ்ச்சியில் 8 விருதுகள்

சிங்கப்பூர் பிரஸ் ஹோல்டிங்ஸ், (எஸ்பிஹெச்) ஆசிய ஊடக விருது நிகழ்ச்சியில் நான்கு பிரிவுகளில் எட்டு விருதுகளை வென்றுள்ளது.  ஆங்கில நாளிதழான...