மக்கள் தொகை

தெம்பனிஸ் குழுத்தொகுதி வேட்பாளர்களுடன் நேற்று தொகுதி உலா வந்த துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட். ப்டம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தெம்பனிஸ் குழுத்தொகுதி வேட்பாளர்களுடன் நேற்று தொகுதி உலா வந்த துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட். ப்டம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

மக்கள்தொகையை 10 மில்லியனாக உயர்த்த வேண்டும் என நான் கூறவில்லை: துணைப் பிரதமர் ஹெங்

சிங்கப்பூரின் மக்கள்தொகையைப் பத்து மில்லியனாக உயர்த்த அரசாங்கம் திட்டமிட வேண்டும் என்று தாம் கூறவில்லை என்றும் அப்படி ஓர் எண்ணிக்கையையே தாம்...