ஜெம்

நேற்று உள்ளூர் சமூகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்ட 20 கிருமித்தொற்று சம்பவங்களில் 2, 9, 11 வயதுகளில் இருக்கும் மூன்று சிங்கப்பூர் குழந்தைகளும் உள்ளனர். இந்த மூவரும் ஏற்கெனவே கிருமித்தொற்று கண்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

நேற்று உள்ளூர் சமூகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்ட 20 கிருமித்தொற்று சம்பவங்களில் 2, 9, 11 வயதுகளில் இருக்கும் மூன்று சிங்கப்பூர் குழந்தைகளும் உள்ளனர். இந்த மூவரும் ஏற்கெனவே கிருமித்தொற்று கண்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இந்தியாவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்த இருவருக்கு கிருமித்தொற்று

ஜூரோங் லேக் கார்டன்சில் இருக்கும் ‘ஆக்டிவ்எஸ்ஜி’ உடற்பயிற்சிக்கூடம், தெம்பனிஸ் மாலில் இருக்கும் ஸ்டார்ஹப் கடை, கிரேட் வோர்ல்ட் சிட்டி,...