சிங்கப்பூரில் 100 வயது மற்றும் அதற்கும் மேல் வயதுடையவர்களின் எண்ணிக்கை கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பாகியுள்ளது. 2010ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 700 பேர் ...
சிங்கப்பூரில் உள்ளூர் கிருமித்தொற்று சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து குறைந்து வருவதையடுத்து, வழிபாட்டுத் தலங்களில் ஒரே நேரத்தில் 100 பேர் வரை இருக்க ...
தொழில்நுட்பத்தில் சாதித்து, குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்துள்ள நூறு பெண்களின் பட்டியல் முதன்முதலாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ‘தொழில்நுட்பத்தில் ...
சிங்கப்பூரில் உள்ள 100 தாதியருக்கு விருது வழங்கி கௌரவித்துள்ளது சுகாதார அமைச்சு. தாதியர் நற்பண்பு விருது மிதமிஞ்சிய செயல்திறனை வெளிப்படுத்தும், ...