விவரம்

புக்கிட் பாஞ்சாங் ரிங் ரோட்டில் இருக்கும் புளோக் 535ன் கீழ்த்தளத்தில் வாக்களிப்பு நிலையத்தை அமைக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

புக்கிட் பாஞ்சாங் ரிங் ரோட்டில் இருக்கும் புளோக் 535ன் கீழ்த்தளத்தில் வாக்களிப்பு நிலையத்தை அமைக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் 1,100 வாக்களிப்பு நிலையங்கள்

சிங்கப்பூரர்கள் பொதுத் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக 1,100 வாக்களிப்பு நிலையங்கள்  தயார்நிலையில் இருக்கின்றன. வாக்களிப்பு நிலையங்களை ...