தாக்கம்

கொவிட்-19 ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் அவ்வளவு எளிதில் மறைந்துவிடாது, அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு அதன் பாதிப்புகளை உணர முடியும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனத்தின்...