பாலசுப்பிரமணியர்

கடந்த மாதம் 31ஆம் தேதி இரவு 7 மணியிலிருந்து 9 மணிவரை அவர் னிதமரம் ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியர் கோயிலில் இருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படம்: னிதமரம் ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியர் கோயில்

கடந்த மாதம் 31ஆம் தேதி இரவு 7 மணியிலிருந்து 9 மணிவரை அவர் னிதமரம் ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியர் கோயிலில் இருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படம்: னிதமரம் ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியர் கோயில்

கொவிட்-19 தொற்றியவர்கள் சென்ற இடங்களின் பட்டியலில் ஈசூனில் உள்ள இந்துக் கோயில்

ஈசூன் தொழிற்பேட்டையில் அமைந்துள்ள புனித மரம் ஸ்ரீ பாலசுப்ரமணியர் கோயிலுக்கு கொவிட்-19ஆல் பாதிக்கப்பட்டவர்  (கிருமித்தொற்றைப் பரப்பும் நிலையில்...