$112 மில்லியன்

கடந்த ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி புக்கிட் மேரா சென்ட்ரலில் பயணிகளுக்காகக் காத்திருந்த டாக்சிகள். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கடந்த ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி புக்கிட் மேரா சென்ட்ரலில் பயணிகளுக்காகக் காத்திருந்த டாக்சிகள். கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

டாக்சி ஓட்டிகளுக்கு $112 மி. கூடுதல் உதவி

டாக்சி ஓட்டிகள், டாக்சி நிறுவனங்கள், தனியார் வாடகை வாகன நிறுவனங்களுக்குக் கூடுதலாக $112 மில்லியன் நிதியுதவியை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக,...