வேலை நிறுத்த ஆணை

சிங்கப்பூரில் டெங்கி பரவல் அதிகரித்து வரும் சூழலில், 2 கட்டுமானத் தளங்களில் கொசுப் பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளத் தவறியதற்காக, அவை வேலை நிறுத்த ஆணையை பெற்றுள்ளன. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

சிங்கப்பூரில் டெங்கி பரவல் அதிகரித்து வரும் சூழலில், 2 கட்டுமானத் தளங்களில் கொசுப் பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளத் தவறியதற்காக, அவை வேலை நிறுத்த ஆணையை பெற்றுள்ளன. கோப்புப்படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இரண்டு கட்டுமானத் தளங்களுக்கு வேலை நிறுத்த ஆணை

சிங்கப்பூரில் டெங்கி பரவல் அதிகரித்து வரும் சூழலில், 2 கட்டுமானத் தளங்களில் கொசுப் பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளத்...