$100

படங்கள்: CHONG JUN LIANG, ST FILE

படங்கள்: CHONG JUN LIANG, ST FILE

18 வயதை எட்டிய சிங்கப்பூரர்களுக்கு $100க்கான மின்னிலக்க பற்றுச்சீட்டு

இவ்வாண்டு 18 வயதை எட்டுவோர் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய சிங்கப்பூரர்கள் $100 மதிப்பிலான மின்னிலக்க பற்றுச்சீட்டுகளைப் பெறுவர். ஹோட்டல்களில்...