உயரும்

மின்சாரக் கட்டணம் சுமார் 9 விழுக்காடும் எரிவாயுக் கட்டணம் 5 விழுக்காடும் உயரும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

மின்சாரக் கட்டணம் சுமார் 9 விழுக்காடும் எரிவாயுக் கட்டணம் 5 விழுக்காடும் உயரும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வீட்டு மின்சாரக் கட்டணம், எரிவாயுக் கட்டணம் உயரும்

சிங்கப்பூரில் வீடுகளுக்கான மின்சாரக் கட்டணம் இன்றிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்கு, முன்னைய காலாண்டுகளுடன் ஒப்பிட கிலோ வாட்டுக்கு சராசரியாக 1.83 காசு...