அமெரிக்காவில் மாது ஒருவருக்கு மூக்கின் வழியாக எச்சில் / சளி மாதிரி எடுக்கப்பட்டபோது, அவரது கபாலத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள மெல்லிய படலம் ...