30 கிலோ

முப்பது நிமிடங்களுக்குள் 30 கிலோ ஆரெஞ்சுப் பழங்களை சாப்பிட்டு முடித்தனர் நால்வர். எதோ போட்டியில் பங்கேற்று இவ்வாறு சாதனை புரிந்ததாகக் கருதவேண்டாம். ...