பொருளியல் முன்னுரைப்பு

சிங்கப்பூரின் பொரு­ளி­யல் இவ்­வாண்டு படிப்படியாக வளர்ச்சி காணும் என்று தொடர்ந்து முன்னுரைக்கப்பட்டு வரு­கிறது. வேலை இல்­லா­த­வர்­க­ளுக்­கும் அதி­கம் ...