பொது விடுமுறை

மனிதவள அமைச்சு 2024அம் ஆண்டுக்கான பொது விடுமுறைகளின் பட்டியலை புதன்கிழமை (மே 24) வெளியிட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு, ஐந்து நீண்ட வாரயிறுதிகள் ...
சிங்கப்பூரில் அடுத்த ஆண்டிற்கான பொது விடுமுறை பட்டியலை மனிதவள அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு ஐந்து நீண்ட வாரயிறுதிகள் இருக்கும். இவ்வாண்டு உள்ள...