சமூக அளவில்

சமூக அளவில் நால்வர் உட்பட சிங்கப்பூரில் இன்று (ஜூன் 28) புதிதாக ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் தொற்று ...
சமூக அளவில் 15 பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் இன்று (ஜூன் 22) புதிதாக 18 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் தொற்று உறுதியான ...
சமூக அளவில் ஒன்பது பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் இன்று (ஜூன் 20) புதிதாக 11 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் தொற்று ...
சமூக அளவில் 20 பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் இன்று (ஜூன் 17) புதிதாக 27 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் தொற்று உறுதியான ...
சமூக அளவில் 19 பேர் உட்பட சிங்கப்பூரில் இன்று (ஜூன் 16) புதிதாக 24 பேருக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தில் தொற்று உறுதியான ...