பாலித் தீவு

பாலிக் கடற்கரையில் மீண்டும் ஒரு திமிங்கலம் மாண்டு கரை ஒதுங்கியுள்ளது. கிட்டத்தட்ட 17 மீட்டர் நீளம் கொண்ட அந்த திமிங்கலம் பாலியின் ஜெம்பிரானாவில் உள்ள ...
புகழ்பெற்ற பாலித் தீவை மீண்டும் சுற்றுப்பயணிகளுக்குத் திறந்துவிடும் முயற்சியில் இந்தோனீசியா இறங்கியுள்ளது. பாலியைப் படிப்படியாகத் திறக்கும் ...
இந்தோனீசியாவின் பாலித் தீவுக்கு அருகில் உள்ள கடற்பகுதியில் 53 பேருடன் காணாமல்போன நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் இருந்தவை என்று கருதப்படும் சில பொருள்கள் ...
இந்தோனீசியாவின் பாலித் தீவுக்கு அருகில் கடலில் காணாமல்போன நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் பிராணவாயு இருப்பு தீர்ந்துபோனதாக நம்பப்படுகிறது. பாலித் தீவுக்கு ...