தீ ஆபத்து

வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக புளோக்கின் பொதுத் தாழ்வாரத்தில் 80 வயதுகளில் உள்ள ஒரு மூதாட்டி அட்டைப் பெட்டிகளைச் சேகரித்து வைத்திருக்கும் செயல், அங்கு தீ ...