தடுப்பூசி பாஸ்போர்ட்

உல்லாசப் பயணங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கொவிட்-19 தடுப்பூசி பாஸ்போர்ட் திட்டம் அமையலாம். ஆனால் இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும்போது வேறு சவால்களும் ...