காண்டாமிருகம்

சிங்கப்பூர் விலங்கியல் தோட்டத்தில், வெள்ளை காண்டா மிருகங்கள் வசிக்கும் பகுதிக்குள் சாகச செயல் புரிந்த 19 வயது வீ யீ காய் மீது இன்று (ஜூலை 12) ...