சாலைப் பாதுகாப்பு

“குறுக்குவழி”யில் செல்லும் வாகன ஓட்டுநர் (சிவப்பு கார்). படம்: SG Road Vigilante யூடியூப் பக்கம்

“குறுக்குவழி”யில் செல்லும் வாகன ஓட்டுநர் (சிவப்பு கார்). படம்: SG Road Vigilante யூடியூப் பக்கம்

சிவப்பு போக்குவரத்து விளக்கைத் தவிர்க்க சில வாகனமோட்டிகள் என்னவெல்லாம் செய்கின்றனர்

சாலைகளில் சிவப்பு போக்குவரத்து விளக்கைத் தவிர்ப்பதற்காக சில வாகனமோட்டிகள் எதுவேண்டுமென்றாலும் செய்யத் தயாராக இருக்கின்றனர். அத்தகைய வழக்கத்திற்கு...