ரோச்சோர்

தேவைக்கேற்ப கட்டித் தரப்படும் (பிடிஓ) 4,501 வீடுகளை வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் இன்று (நவம்பர் 17) விற்பனைக்கு விட்டது. புதிய முதன்மை வட்டார வீட்டுத் ...
முக்கிய வட்டாரங்களில் அமையவிருக்கும் வீடமைப்புத் திட்டத்தின்கீழ் முதல் திட்டம் ரோச்சோர் வட்டாரத்தில் கட்டப்படவிருக்கிறது. அடுத்த மாதம் ...