சாதனை விலை

ஆசியாவின் முதல் உடைகுறையுள்ள வான்குடை வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார் மேஜர் தேவந்தர் பால் சிங். இவர் ஒரு முன்னாள் இந்திய இராணுவ வீரர்.  1999ல்...
பீஷான் வட்டாரத்தில் உள்ள ஐந்தறை வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வீவக) வீடு ஒன்று, $1.36 மில்லியனுக்குக் கைமாறி உள்ளது. மறுவிற்பனைச் சந்தையில் இது ஒரு புதிய ...