#நிலவு #நாசா

வாஷிங்டன்: அமெரிக்கா 1969-ம் ஆண்டு ஜூலை 21 ஆம் தேதி முதன்முதலில் மனிதனை நிலவுக்கு அனுப்பியது. அதன் பிறகு அமெரிக்க நாசா விண்வெளி மையம் பல முறை மனிதனை ...