லஸாடா

முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மீன் நூடல்ஸ் சூப் விற்று வந்த 70 வயது சோவ் மெங் செங், கனவிலும் எதிர்பார்க்காத பரிசு ஒன்றை வென்றுள்ளார். இணைய விற்பனைத் ...