#சிங்கப்பூர் #வீவக

வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகத்தின் (வீவக) மறுவிற்பனை வீட்டு விலைகள் 22வது மாதமாக உயர்ந்துள்ளன. ஏப்ரல் மாத நிலவரப்படி, வீவக வீடுகளுக்கான தேவை அதிகரித்ததால்...
வீட­மைப்பு வளர்ச்­சிக் கழக (வீவக) மறு­விற்­பனை வீட்­டின் விலை­கள் தொடர்ந்து 21 மாதங்களாக மார்ச் மாதம் உயர்ந்தன. பிப்ரவரியில் விற்கப்பட்ட வீடுகள் ...
அங் மோ கியோவில் நான்கு வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக புளோக்குகள் ஒட்டுமொத்த மறுமேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள. புளோக் 562, 563, 564, ...
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வாடகை வீடுகளில் தங்கியிருந்த 4,500 குடும்பங்கள் சொந்த வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வீடுகளை வாங்கின. பாதிக்கும் மேற்பட்ட ...