#சிங்கப்பூர் #தேசியத்தினஅணிவகுப்பு2022

இவ்வாண்டு தேசியத் தின அணிவகுப்பு மீண்டும் மரினா பே மிதக்கும் மேடையில் நடைபெறும். மிதக்கும் மேடைக்குப் பதில் என்எஸ் சதுக்கம் என்ற ஒரு புதிய நிரந்தர ...