#சிங்கப்பூர் #வேலையிடம்

யூனிவர்சல் ஸ்டூடியோஸ் சிங்கப்பூரில் பாரந்தூக்கி ஒன்று சரிந்து விழுந்தது. சனிக்கிழமை மாலை இந்த விபத்து நேர்ந்தது. யாருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்படவில்லை ...
சிங்கப்பூரில் சென்றாண்டு 37 வேலையிட மரணங்கள் பதிவாகின. கிருமிப் பரவல் ஏற்படுவதற்கு முன் 2019ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த எண்ணிக்கை 39 ஆக இருந்தது....