#சிங்கப்பூர் #மேதினம் #பிரதமர்லீ

கிருமிப் பரவல் காலத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி நாட்டின் பொருளியலை மாற்றவேண்டும் என்று பிரதமர் லீ சியன் லூங் கூறியுள்ளார். இன்று ...