#நியூசிலாந்து #கத்திக்குத்து

படம்: ஏஃபி

படம்: ஏஃபி

நியூசிலாந்தில் கத்திக்குத்து சம்பவம்: நால்வர் காயம்

நியூசிலாந்தில் கத்தியுடன் சுற்றித் திரிந்து பொதுமக்களை குத்த ஆடவர் ஒருவர் முயன்றார். அவரைப் பொதுமக்கள் சிலர் வலைத்துப் பிடித்தனர். இந்தச்...