#சிங்கப்பூர் #இனங்கள் #குற்றம்

பேருந்தில் தன் பக்கத்தில் அமர்ந்த இந்தியப் பெண்ணை தன் முழங்கையால் இடித்து தன் பக்கத்தில் அமரக்கூடாது என்று கூச்சல் போட்டதாக 47 வயதான கோனி சோ மீது ...