#சிங்கப்பூர் #மனிதவள #வெளிநாட்டுஊழியர்

சிங்கப்பூரில் உள்ள 1,600 வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குவிடுதிகள் ஒரே சட்டத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும் என்று மனிதவள அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த ஆண்டு ...