போதைப்பொருளுக்கு அடிமையாவது போன்ற விவகாரங்களைத் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைச் சூழலின் பின்னணியில் ஆராய்கிறது 'ஃபைண்டிங் ஜூலியானா' எனும் டிக்டாக் தொடர். ...