#தென்னிந்தியா #இந்தியா #ஆய்வு

சுகாதாரம், கல்வி, பொருளியல் வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றில் வட இந்தியாவைக் காட்டிலும் தென்னிந்தியா சிறப்பாக இருப்பதாக அண்மை ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ...